2016-05-21 10:53 #0 av: savvyranch

Detta tycker jag gäller alla som arbetar med hästar. 

Vad tycker du?

Etiska regler

En yrkesverksam terapeut, medlem i NHMF förbinder sig att iaktta följande etiska regler och att inte deltaga i verksamhet där han/hon saknar frihet att handla efter dessa.

  1. Terapeuten skall uppträda seriöst och välvårdat i kontakt med hästägare under hästmassagebehandling.
  2. Terapeuten får under inga omständigheter utsätta hästen för onödigt lidande under behandlingen.
  3. Terapeuten skall respektera varje individs problematik och inte föra informationen vidare till andra hästägare.
  4. Terapeuten har skyldighet att informera om hästens problembild till hästägaren och även ge träningsråd.
  5. Terapeutens marknadsföring skall vara vederhäftig och till innehåll saklig och korrekt. Den får varken till form eller innehåll vara sådan att den kan misskreditera andra terapeuter. Terapeuten får inte framställa sig som skickligare än sina kollegor.